Doprava od 49 Kč a pro objednávky nad 1 000 Kč doprava zdarma.

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI Z - TRADE s. r. o.

1ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1Tento reklamační řád společnosti Z - TRADE s. r. o., se sídlem třída Soukenická 93, Olivětín, PSČ 550 01 Broumov, IČO: 455 37 143, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1676, („prodávající“) upravuje základní vzájemná práva a povinnosti kupujícího v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění či záruky za jakost (reklamace) při uzavírání kupních smluv pomocí prostředků komunikace na dálku, zejména prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu na adrese www.bison-lepidla.cz, či v některé z kamenných prodejen prodávajícího.

1.2Práva a povinnosti neupravené tímto reklamačním řádem se řídí platnými právními předpisy České republiky. Kupující je povinen se seznámit s tímto reklamačním řádem ještě před koupí zboží.

2PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST

2.1Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se na zboží projeví v době 24 měsíců od převzetí zboží, neníli sjednáno jinak. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající zejména odpovídá kupujícímu, že zboží (i) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě a interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem (ii) je vhodné k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a (iii) je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci. Prodávající dále odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností (i) je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem, (ii) zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením a (iii) zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

2.2Jedná-li kupující při uzavření kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti (resp. není-li kupující spotřebitelem), činí lhůta k uplatnění práv z vadného plnění u zboží 12 měsíců od převzetí zboží kupujícím, pokud není mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak.

2.3V případě, že kupní smlouva, záruční list (podmínky), reklama či obal zboží určují rozdílné délky záruční doby, platí doba z nich nejdelší.

2.4V případě, že zboží neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze zboží nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

2.5Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit.

2.6Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

2.7V případě uznání výrobní nebo materiálové vady zboží bude toto zboží bezplatně opraveno nebo prodávající zajistí dodání nového zboží bez vad.

2.8Vytkl-li kupující vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

2.9Ustanovení uvedená v tomto reklamačním řádu se nepoužijí u zboží (i) kde vada vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti); (ii) je-li vada již v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny; (iii) jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím; (iv) kde je vada způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním nebo nesprávnou údržbou v rozporu s pokyny prodávajícího a výrobce či jiným zásahem kupujícího nebo mechanickým poškozením nebo (v) vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

2.10Kupující bere na vědomí, že pokud je zboží dodáno zásilkovou službou nebo jiným přepravcem, je kupující povinen zkontrolovat před potvrzením převzetí nepoškozenost obalu zásilky, lepicích pásek a v případě pochybností, že zásilka vykazuje vady, má kupující právo odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

3PRŮBĚH REKLAMACE

3.1Kupující je povinen vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost zboží prohlédnout a mohl vadu při dostatečné péči zjistit, a to buď označením vady, nebo oznámením, jak se projevuje; v opačném případě mu nemusí být právo z vadného plnění či záruky za jakost přiznáno. Kupující je zejména povinen před podpisem dodacího listu zboží řádně prohlédnout, zda nemá kvantitativní anebo kvalitativní vady.

3.2Kupující, který je spotřebitelem, má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, a to v kterékoliv jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle. Kupující má právo uplatnit reklamaci i prostřednictvím pošty či na elektronické adrese obchod@ztrade.cz. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.

3.3Kupující, který není spotřebitelem, má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, a to zasláním reklamovaného zboží na adresu provozovny prodávajícího na své náklady, popřípadě je osobně předat spolu s kopií prodejního dokladu a podepsaným reklamačním protokolem obchodnímu zástupci prodávajícího; kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, a to zejména doložením originálu prodejního dokladu a podrobného popisu vady zboží. Bez splnění podmínek předchozí věty tohoto článku nebude reklamace kupujícímu, který není spotřebitelem, uznána a zboží mu bude vráceno na jeho náklady.

3.4Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

3.5Prodávající nebo jím pověřený pracovník je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení; později je prodávající povinen kupujícímu vydat i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

3.6Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne v reklamačním protokolu nebo jinak na delší lhůtě. Po marném uplynutí lhůty dle předešlé věty může kupující od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

3.7V případě, že kupující není spotřebitelem, neuplatní se lhůty dle článků 3.5 a 3.6 tohoto reklamačního řádu, ale prodávající se zavazuje reklamace řešit v co nejkratší možné lhůtě s ohledem na odborné posouzení zboží prodávajícím nebo výrobcem.

4ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1Kupující, který je spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení případných sporů (ADR) ze smlouvy s prodávajícím v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh kupujícího, který lze podat zejména písemně, ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách České obchodní inspekce. Žádné z ustanovení tohoto článku nevylučuje možnost kupujícího obrátit se se svým nárokem na příslušný soud.

4.2Pro uplatnění reklamace může kupující využít vzor reklamačního formuláře, který tvoří přílohu tohoto reklamačního řádu a je v interaktivní elektronické podobě k dispozici rovněž na webových stránkách prodávajícího www.bison-lepidla.cz/reklamace-a-vraceni-zbozi a v listinné podobě v kamenné prodejně prodávajícího.

4.3Znění tohoto reklamačního řádu může prodávající kdykoli měnit či doplňovat. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé z kupních smluv uzavřených před účinností nového reklamačního řádu.

4.4Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 23. 5. 2023.

Navštivte naše specializované stránky

Všechna práva vyhrazena © Bison-lepidla.cz 2024

Nahoru